Bắc Bình: Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài, sản xuất và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, sự phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp, cùng với quy chế thực hiện dân chủ cơ sở được mở rộng ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, công trình, phần việc thiết thực và đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của địa phương. 

        Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Thường vụ Quốc hội trên lĩnh vực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm thực hiện như: Pháp lệnh số 34, Nghị định số 04, 06 của Chính phủ; Kết luận số 120-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Kết luận số 11-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cho chủ trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp trên địa bàn tỉnh và Công văn số 81-CV/BDVTU “V/v triển khai thực hiện Kết luận số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

        Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả bầu đại biểu Quốc Hội đủ 02 đại biểu; Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh đủ 05 đại biểu; Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện 39 đại biểu; Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã 486 đại biểu.

        Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện đã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2015, ban hành Chương trình số 07- CTr/BCĐ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016; thông báo điều chỉnh phân công thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện; thành lập 03 Tổ, kiểm tra 12 chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016; đồng thời, chuẩn bị báo cáo phục vụ cho Tổ công tác của Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện.

        Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở củng cố kiện toàn BCĐ, rà soát bổ sung quy chế hoạt động, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; triển khai tổ chức thực hiện chương trình nhiệm vụ năm 2016. Tham mưu cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”; đến nay toàn huyện đạt 01 tiêu chí thu nhập/17 tiêu chí huyện giao - lũy kế đạt 224 tiêu chí; các xã, thị trấn đăng ký và UBND huyện phân khai kế hoạch xây dựng phát triển giao thông nông thôn năm với 47 công trình, đến nay đã thực hiện được 11 công trình. Quan tâm chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục được chỉ đạo củng cố. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”,“một cửa liên thông” trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao; thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công tác tiếp dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

        Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang đã đi vào nền nếp, thực hiện đầy đủ theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị giao. Tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các chế độ chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và phát động thi đua; đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện”, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan; gắn với thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU, 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

        Việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, quán triệt và thực hiện đúng Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ đến đảng viên, công nhân lao động và ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện. Công khai hồ sơ, thủ tục, qui trình thực hiện các giao dịch đối với khách hàng; tinh thần, thái độ của công chức, người lao động trong quan hệ giao dịch với khách hàng; trích, lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, chế độ bảo hiểm, vệ sinh an toàn lao động, bảo đảm được quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

        Qua triển khai thực hiện các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đều quán triệt thấu đáo và nhận thức sâu sắc, thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo được niềm tin trong nhân dân và cán bộ, công nhân viên chức phát huy được ý thức làm chủ, chủ động được thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội.

        Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Cấp uỷ, chính quyền một số địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quy chế dân chủ năm 2016 còn chậm, nhất là việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt còn hạn chế. Công tác kiểm tra giám sát chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, chưa phong phú về hình thức, hiệu quả chưa cao; tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp có những thời điểm còn chậm. Một số Ban Chỉ đạo cơ sở chưa thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra hoạt động quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc.

        Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/HU, ngày 22/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Sơ kết đánh giá việc thực hiện chương trình nhiêm vụ QCDC 6 tháng đầu năm 2016. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Tăng cường tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo việc tổ chức kỳ họp HĐND các cấp để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016-2021; phát huy vai trò của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của chính quyền các cấp. Chính quyền các cấp triển khai Công văn số 2223/CV-UBND, ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; tăng cường tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy“về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phát huy dân chủ trong việc bàn bạc, quyết định và giám sát những công việc của cộng đồng dân cư; tăng cường triển khai thực hiện các Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của từng tổ chức năm 2016 theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị./.