Bắc Bình: Công tác Văn phòng cấp ủy trong tình hình mới

Như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình; cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo giải quyết không đúng”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Văn phòng cấp uỷ đã đặc biệt coi trọng và không ngừng nỗ lực, cố gắng làm tốt chức năng của một cơ quan tham mưu, tổng hợp của cấp uỷ, giúp cấp uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác. Văn phòng cấp ủy đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ của việc ban hành, triển khai thực hiện các đề án, báo cáo; chương trình của các ngành, các cấp theo chương trình làm việc của cấp ủy để chủ động sắp xếp nội dung, chương trình các hội nghị cấp ủy; tăng tính chủ động trong điều hành, sắp xếp công việc của các hội nghị theo hướng hiệu quả, thiết thực...

        Tuy nhiên, công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ trong chỉ đạo kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết còn hạn chế; công tác thông tin tổng hợp tuy có tiến bộ, song có lúc, có nơi chưa nắm chắc tình hình, chưa kịp thời phát hiện, phản ánh với lãnh đạo những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; việc nghiên cứu, đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ giải quyết công việc có mặt còn hạn chế; chất lượng tham mưu xây dựng một số báo cáo chưa cao, tiến độ một số công việc còn chậm; tham mưu trong công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Thường trực cấp uỷ chưa được tiến hành thường xuyên, chưa chặt chẽ.                                                                                                                                                                                                      Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ mà nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu hơn với kinh tế thế giới và khu vực, thêm vào đó là xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội ngày càng mở rộng. Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác Văn phòng cấp uỷ ngày càng phải đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc; năng động và sáng tạo; trong đó yêu cầu trên hết và trước hết là ở lĩnh vực công tác tham mưu, tổng hợp, phải thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tham mưu, tổng hợp, bảo đảm yêu cầu kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo. Bởi đây là những hoạt động có vai trò quan trọng tác động trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực lãnh đạo của cấp ủy. Quá trình đó, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

        Một là, Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác tham mưu tổng hợp. Phải xác định rõ văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc; xây dựng văn phòng mạnh là yếu tố rất quan trọng để giúp cơ quan, tổ chức đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp uỷ.

        Hai là, Cấp ủy cần quan tâm đúng mức việc chăm lo xây dựng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn phòng, chỉ đạo công tác và tạo điều kiện để văn phòng phát huy tốt vai trò tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức điều hành công việc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên  trực tiếp làm công tác tham mưu, tổng hợp, gắn với đào tạo bồi dưỡng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng cấp uỷ.

        Ba là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình tác nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết cho các hoạt động là yếu tố đảm bảo chất lượng tham mưu.

        Bốn là, kịp thời phát hiện, đề xuất với lãnh đạo biện pháp xử lý những vấn đề cần thiết. Có kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ thích hợp để thực hiện công việc; không để quên, để sót việc. Tăng cường công tác giữ gìn bí mật công tác đảng, không được làm lộ, lọt thông tin trong Đảng.

        Năm là, Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, tạo điều kiện cải thiện mức thu nhập cho cán bộ công chức cơ quan Văn phòng.

        Sáu là, Thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động công tác tham mưu tổng hợp, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến; điều tra, khảo sát, đánh giá các vị trí xem mức độ đáp ứng công việc của đội ngũ cán bộ tổng hợp, trên cơ sở đó có thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

        Đổi mới và nâng cao năng lực công tác văn phòng vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay trong hệ thống văn phòng cấp uỷ đảng.  Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên trong hoạt động cấp uỷ, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XI; chuẩn bị mọi điều kiện, tiền đề để phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.