BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY BẮC BÌNH TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2019

Nhằm góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.