Huyện Bắc Bình: qua 5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” (HCM toàn tập,1995, tập 4, tr33). Lời dạy ấy đã thể hiện rõ vai trò và vị trí của giáo dục, đào tạo trong sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đối với huyện Bắc Bình, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế luôn được quan tâm hàng đầu; qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.